کودکان دو تا سه سال

پکیج کودک نابغه من | قسمت اول پکیج کودک نابغه من راه حلی موثر برای بهبود مهارت های گفتار و زبان کودکان پکیج کودک نابغ...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

پکیج کودک نابغه من | قسمت پنجم   پکیج کودک نابغه من توسط گروه دیجی اسپیچ تهیه شده و توسط مدرس دوره ، سیاوش عطایی...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

پکیج کودک نابغه من | قسمت چهارم پکیج کودک نابغه من توسط گروه دیجی اسپیچ تهیه شده و توسط مدرس دوره ، سیاوش عطایی آسیب ...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

پکیج کودک نابغه من | قسمت دوم پکیج کودک نابغه من توسط گروه دیجی اسپیچ تهیه شده و توسط مدرس دوره ، سیاوش عطایی آسیب شن...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

پکیج کودک نابغه من | قسمت سوم پکیج کودک نابغه من توسط گروه دیجی اسپیچ تهیه شده و توسط مدرس دوره ، سیاوش عطایی آسیب شن...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

پکیج کودک نابغه من | قسمت ششم   پکیج کودک نابغه من توسط گروه دیجی اسپیچ تهیه شده و توسط مدرس دوره ، سیاوش عطایی ...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

پکیج کودک نابغه من | قسمت هفتم   پکیج کودک نابغه من توسط گروه دیجی اسپیچ تهیه شده و توسط مدرس دوره ، سیاوش عطایی...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

جدیدترین دوره ها

پکیج زبان آموز جامع اول مناسب برای یک تا هفت سال
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
پکیج شگفت انگیز حیوانات
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
پکیج شگفت انگیز میوه ها
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
پکیج کودک نابغه من | قسمت هفتم
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
پکیج کودک نابغه من | قسمت ششم
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
enemad-logo