پکیج کودک نابغه من

پکیج کودک نابغه من | قسمت اول پکیج کودک نابغه من راه حلی موثر برای بهبود مهارت های گفتار و زبان کودکان پکیج کودک نابغ...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

پکیج کودک نابغه من | قسمت پنجم پکیج کودک نابغه من، توسط گروه دیجی اسپیچ تدوین شده و تحت نظر سیاوش عطایی، آسیب‌شناس، گ...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

پکیج کودک نابغه من | قسمت چهارم پکیج کودک نابغه من، توسط گروه دیجی اسپیچ تدوین شده و تحت نظر سیاوش عطایی، آسیب‌شناس، ...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

پکیج کودک نابغه من | قسمت دوم پکیج کودک نابغه من، توسط گروه دیجی اسپیچ تدوین شده و تحت نظر سیاوش عطایی، آسیب‌شناس، گف...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

پکیج کودک نابغه من | قسمت سوم پکیج کودک نابغه من، توسط گروه دیجی اسپیچ تدوین شده و تحت نظر سیاوش عطایی، آسیب‌شناس، گف...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

پکیج کودک نابغه من | قسمت ششم   پکیج کودک نابغه من، توسط گروه دیجی اسپیچ تدوین شده و تحت نظر سیاوش عطایی، آسیب‌...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

پکیج کودک نابغه من | قسمت هفتم پکیج کودک نابغه من، توسط گروه دیجی اسپیچ تدوین شده و تحت نظر سیاوش عطایی، آسیب‌شناس، ...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

جدیدترین دوره ها

پکیج اول (از واژه تا گفتار )
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
پکیج اول جهش سبز ( جهش در رشد شناختی کودک من )
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
پکیج تربیت شنیداری صداهای سایشی
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
پکیج شگفت انگیز مفاهیم ساده قسمت دوم
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
پکیج شگفت انگیز مفاهیم ساده قسمت اول
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
enemad-logo