آموزش زبان فارسی

پکیج کودک نابغه من | قسمت اول پکیج کودک نابغه من راه حلی موثر برای بهبود مهارت های گفتار و زبان کودکان پکیج کودک نابغ...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

پکیج کودک نابغه من | قسمت پنجم معادل چهل جلسه سی دقیقه ای حضوری  پکیج کودک نابغه من، توسط گروه دیجی اسپیچ تدوین شده و...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

پکیج کودک نابغه من | قسمت چهارم معادل چهل جلسه سی دقیقه ای حضوری  پکیج کودک نابغه من، توسط گروه دیجی اسپیچ تدوین شده ...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

پکیج کودک نابغه من | قسمت دوم معادل چهل جلسه سی دقیقه ای حضوری  پکیج کودک نابغه من، توسط گروه دیجی اسپیچ تدوین شده و ...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

پکیج کودک نابغه من | قسمت سوم معادل چهل جلسه سی دقیقه ای حضوری  پکیج کودک نابغه من، توسط گروه دیجی اسپیچ تدوین شده و ...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

پکیج کودک نابغه من | قسمت ششم معادل چهل جلسه سی دقیقه ای حضوری  پکیج کودک نابغه من، توسط گروه دیجی اسپیچ تدوین شده و ...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

پکیج کودک نابغه من | قسمت هفتم معادل چهل جلسه سی دقیقه ای حضوری  پکیج کودک نابغه من، توسط گروه دیجی اسپیچ تدوین شده و...

آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر

جدیدترین دوره ها

پکیج اول (از واژه تا گفتار )
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
پکیج اول جهش سبز ( جهش در رشد شناختی کودک من )
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
پکیج تربیت شنیداری صداهای سایشی
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
پکیج شگفت انگیز مفاهیم ساده قسمت دوم
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
پکیج شگفت انگیز مفاهیم ساده قسمت اول
آکادمی آموزش دیجیتال گفتار توانگستر
enemad-logo